राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७४ को दफा ४३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान
प्रतिष्ठानले देहायका नियमहरू बनाई लागू गरेको छ ।

पूर्ण पाठ डाउनलोड गर्नुहोस