सूचीमा दर्ता सम्वन्धी सूचना २०७५/७६

सूचीमा दर्ता सम्वन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित २०७५/०१/११) यस प्रतिष्ठानलाई आ.व. २०७५/०७६ मा आवश्यक पर्ने तपसिलका सामान तथा सेवाहरु उपलव्ध गराउने प्रयोजनको लागि सेवा प्रदायकहरुको सूची सूचीकृत गरिने भएको हुदा मौजुदा सूचीमा दर्ता हुन इच्छुक रजिष्टर्ड फर्म तथा...