Result Published

नियुक्तिको लागि सम्पर्क राख्न आउने बारेको सूचना पद स्टाप नर्स

Medical Imaging Technogist and Lab Technician पदको नतिजा प्रकाशन

नियुक्तिको लागि सम्पर्क राख्न आउने बारेको सूचना ! पद : SBA Trained Staff Nurse

नियुक्तिको लागि सम्पर्क राख्न आउने बारेको सूचना ! पद : स्टाप नर्स

नियुक्तिको लागि सम्पर्क राख्न आउने बारेको सूचना!

SBA Trained Staff Nurse पदको नतिजा प्रकाशन

स्टाप नर्स पदको नतिजा प्रकाशन

Medical Officer पदको नतिजा प्रकाशन

Librarian पदको नतिजा प्रकाशन

नियुक्तिको लागि सम्पर्क राख्न आउने बारेको सूचना! पद : स्टाप नर्स २०७९-१२-२८

नियूक्तिको लागि सम्पर्क राख्न आउने बारेको सूचना ! पद मेडिकल अफिसर

नियूक्तिको लागि सम्पर्क राख्न आउने बारेको सूचना ! पद : Lecturer (Pediatrics)

नियुक्तिको लागि सम्पर्क राख्न आउने बारेको सूचना ! पद : स्टाप नर्स

मेडिकल अफिसरको नतिजा प्रकाशन

Contact for Appointment