Result Published

नियूक्तिको लागि सम्पर्क राख्न आउने बारेको सूचना ! पद मेडिकल अफिसर

नियूक्तिको लागि सम्पर्क राख्न आउने बारेको सूचना ! पद : Lecturer (Pediatrics)

नियुक्तिको लागि सम्पर्क राख्न आउने बारेको सूचना ! पद : स्टाप नर्स

मेडिकल अफिसरको नतिजा प्रकाशन

Contact for Appointment

Result of Medical Imaging Technologist

नतिजा प्रकाशन बारे : ल्याब टेक्नोलोजिस्त

नियुक्तिको लागि सम्पर्क राख्न आउने बारेको सूचना : पद स्टाफ नर्स

लेक्चरर (जनरल सर्जरी) पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

लेक्चरर (जनरल सर्जरी) पदको नतिजा प्रकाशन

डेन्टल सर्जनको नतिजा प्रकाशित

स्टाफ नर्सको नतिजा प्रकाशित

रेडियोग्राफी टेक्निसियन : नियुक्तिको लागि सम्पर्क राख्न आउने बारेको सूचना

नियुक्तिको लागि सम्पर्क राख्न आउने बारेको सूचना २०७९-०६-०५

नियुक्तिको लागि सम्पर्क राख्न आउने बारेको सूचना

स्टाप नर्सको नतिजा प्रकाशन