Result Published

नतिजा प्रकाशन बारे : ल्याब टेक्नोलोजिस्त

नियुक्तिको लागि सम्पर्क राख्न आउने बारेको सूचना : पद स्टाफ नर्स

लेक्चरर (जनरल सर्जरी) पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

लेक्चरर (जनरल सर्जरी) पदको नतिजा प्रकाशन

डेन्टल सर्जनको नतिजा प्रकाशित

स्टाफ नर्सको नतिजा प्रकाशित

रेडियोग्राफी टेक्निसियन : नियुक्तिको लागि सम्पर्क राख्न आउने बारेको सूचना

नियुक्तिको लागि सम्पर्क राख्न आउने बारेको सूचना २०७९-०६-०५

नियुक्तिको लागि सम्पर्क राख्न आउने बारेको सूचना

स्टाप नर्सको नतिजा प्रकाशन

लेक्चरर पदको नतीजा प्रकाशित

मेडिकल अफिसरको नतिजा प्रकाशन २०७९-०५-०८

मेडिकल अफिसरको नतिजा प्रकाशन

स्टाफ नर्स र डेन्टल हाईजेनिष्ट पदको नतिजा प्रकाशित सम्बन्धी सूचना

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

नतिजा प्रकाशन

Result of Written Exam

स्टाफ नर्स नतिजा प्रकाशन

Result of Nursing Faculty